Thông tin về Childsafe

Trường Tiểu học Westall là một tổ chức An toàn cho Trẻ em và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho trẻ em.

Dưới đây là các Chính sách và quy tắc ứng xử của chúng tôi:

Quy tắc Ứng xử và Chính sách An toàn cho Trẻ em

Nghĩa vụ báo cáo và phản hồi của Childsafe