Ngày học kỳ 2021

Thời hạn năm 2021

Kỳ 1

Thứ 4 ngày 27 tháng 1 đến thứ 5 ngày 1 tháng 4 năm 2021

Thứ 4 ngày 27 tháng 1 - Tiếp tục giáo viên

Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 - Dự bị (dự bị) - 6 học sinh tiếp tục

Kỳ 2 

Thứ Hai ngày 19 tháng 4 đến thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021

Kỳ 3 

Thứ Hai ngày 12 tháng 7 đến thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021

Học kỳ 4 

Thứ Hai ngày 4 tháng 10 đến thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2021

Ngày giảng dạy năm 2021

Hội đồng trường đã thông qua các ngày sau:

Kỳ 1

n / a

Kỳ 2 

n / a

Kỳ 3 

n / a

Học kỳ 4 

Tuần 4 - Thứ Hai ngày 25 tháng 10

Tuần 5 - Thứ Hai, ngày 1 tháng 11 

Tuần 9 - Thứ Hai ngày 29 tháng 11

SB-0-20869.jpg