top of page
WPS Header.png

Lòng tốt

Xuất sắc

Công bằng

Sáng tạo

Một cộng đồng có động lực cao, tập trung vào tương lai, quan tâm.

Starting School 2024 or 2025?

First step - click on the yellow Enrolment Enquiry to get in touch and book a personalised tour

All your educational needs on one site!

frontpage graphic.png

Tin mới nhất

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

Location - Clayton South, Victoria

Tiếp xúc

Hiệu trưởng                  Phó Hiệu trưởng         Quyền Trợ lý Hiệu trưởng

  

Điện thoại trường học          Email của trường              Địa chỉ trường học  

          

Giờ hành chính               Giờ học              Giờ giải lao buổi sáng          Bữa trưa                    

 

Facebook                 FindMySchool              
 

Peter Jeans

Sue Young

Dexter Siriwardene

03 9546 8964        westall.ps@education.vic.gov.au

17 Đường Fairbank,

Clayton South VIC 3169

8:45 sáng - 3:45 chiều

9:00 sáng - 3:30 chiều

11:00 sáng - 11:30 sáng

1:30 chiều - 2:30 chiều


@westallps

FindMySchool

Westall Primary School is accredited under the Department of Education's CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education, 00861K). For further information refer to www.study.vic.gov.au.

bottom of page